Sycotec collet chucks ER8
2002 7515
Ø 1,5 - 1,0 mm
Spindle 4033 ER
2002 7237 (approx. inch size)
Ø 2,0 - 1,5 mm (1/16")
Spindle 4033 ER
2002 7236
Ø 1,0 - 0,5 mm (1/32")
Spindle 4033 ER
Part No.
2002 7236
2002 7515
2002 7237  (approx. inch size)
2002 7516
2002 7238
2002 7517  (approx. inch size)
2002 7239
2002 7518
2002 7240  (approx. inch size)
Tiêu đềĐịnh dạngTải về
Data sheetpdf